Skip to main content

G.A. Stouslandsvei på Kråkerøy vil bli stengt for all trafikk fra mandag morgen 8. januar til og med fredag 19. januar.
Grunnen er byggekranen som står ved G.A. Stouslandsvei skal demonteres og reetableres lengre sør.
Dette arbeider krever sikkerhetssoner slik at det ikke er mulig å holde G.A.Stouslandsvei åpen for trafikk.
Veien stenges også for gang- og sykkeltrafikk. Gående og syklende til/fra sentrum må benytte Bjølstadveien.

Stengningen vil medføre mer trafikk på øvrig veinett i området. Omkjøring fra Værstebrua via Selma Nygrens vei – Glomboveien – Rødsveien vil bli skiltet når veien stenges.
For nærmere informasjon kan følgende kontaktes:

Dag Ivar Myrene, prosjektleder infrastruktur for Værste AS,
dag.ivar.myrene@vaerste.no (mob: 952 17014)

Vi henviser ellers til vår nettside www.vaerstetorvet.no for prosjektinfo fra byggeplassen.

Vi beklager ulempen dette arbeidet medfører for alle berørte.